วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร 1.1 งานการเงิน 1.2 งานบัญชี 1.3 งานบริหารงานทั่วไป 1.4 งานประชาสัมพันธ์ 1.5 งานบุคลากร 1.6 งานทะเบียน 1.7 งานพัสดุ 1.8 งานอาคารสถานที่ 2. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 2.1 งานแนะแนวอาชีพ และจัดหางาน 2.2 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 2.3 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 2.4 งานปกครอง 2.5 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 2.6 งานครูที่ปรึกษา 3. ฝ่ายวางแผน และพัฒนา 3.1 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 3.2 งานวางแผนงบประมาณ -5- 3.3 งานความร่วมมือ 3.4 งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 3.5 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 3.6 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 4. ฝ่ายวิชาการ 4.1 แผนกวิชา 4.2 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 4.3 งานสื่อการเรียน การสอน 4.4 งานวัดผล และประเมินผล 4.5 งานวิทยบริการและห้องสมุด 4.6 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้